Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 21 Juliol 2022
21 de Juliol de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari 21 de Juliol de 2022
21 de Juliol de 2022

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 21 de Juliol de 2022 a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació. 

1.- Aprovació de l’acta anterior de la sessió ordinària del 26 de maig de 2022
2.- Donar compte de decrets del núm. 343 al 526
3.- Proposta d’acord d’aprovació del reglament municipal del servei de taxi de la Cellera de Ter (X2022000285)
4.- Proposta d’acord d’aprovació de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana del municipi de La Cellera de Ter (X2022000529)
5.- Proposta d’acord d’aprovació de l’Ordenança del servei de recollida de residus i de neteja viària del municipi de la Cellera de Ter (X2021000544)
6.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 9/2022 en la modalitat de suplement de crèdit (X2022000747)
7.- Proposta d’acord d’aprovació del compte general de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de la Cellera de Ter (X2022000478)
8.- Proposta d’acord d’aprovació de les dates de festes locals per a l’any 2023 (X2022000501)
9.- Assumptes urgents
10.- Informacions d’alcaldia