Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 22 de Juliol de 2021
20 de Juliol de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 22 de Juliol de 2021
20 de Juliol 2021

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 22 de Juliol de 2021 a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació. Aquest es farà a la sala de Plens de l’Ajuntament i serà tancat al públic a causa de les restriccions per fer front a la pandèmia de la COVID-19. El Ple el podreu seguir en directe pel nostre canal de youtube.

 1. Aprovació de l’acta anterior.
 2. Donar compte de decrets (del núm. 246 al 363)
 3. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2020 (X2021000443)
 4. Proposta d’acord de la modificació de crèdit núm. 8/2021 en la modalitat de suplement de crèdit (X2021000590).
 5. Proposta d’acord d’aprovació de les dates de festes locals per a l’any 2022 (X2021000568)
 6. Proposta d’acord d’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
  Catalunya (X2021000445)
 7. Proposta d’acord d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques que ha de regir la contractació agregada del
  contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi de La Cellera de Ter (X2021000588)
 8. Proposta d’acord d’adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2017.01) (X2021000592)
 9. Proposta d’acord d’encomana al Consell Comarcal de la Selva la redacció del projecte d’enderroc i la direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut de
  les obres de la casa “Can Serra” (X2021000577)
 10. Proposta per aprovar les bases reguladores d’atorgament de subvencions per a participar en casals d’estiu, l’adquisició de llibres de text i material escolar i la realització d’activitats extraescolars a la Cellera de Ter i l’obertura de la convocatòria per a l’any 2021 (X2021000563)
 11. Assumptes urgents.
 12. Informacions d’alcaldia.
 13. Precs i preguntes