Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 29 de setembre 2022
29 de Setembre de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari 29 de Setembre de 2022
29 de Set. de 2022

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 29 de setembre de 2022 a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació. 

  1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 21 de juliol de 2022.
  2. Donar compte dels decrets del núm. 527 al 652.
  3. Proposta d’acord de donar compte de l’informe 13/2022 del Compte General de les Corporacions Locals de l’exercici 2020 de Sindicatura de Comptes de Catalunya.
  4. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de crèdit 11/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari.
  5. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per a la tramitació d’autoritzacions, llicències i règims de comunicació prèvia de les activitats.
  6. Proposta d’acord d’establiment del preu públic per l’ús de la pista de pàdel.
  7. Proposta d’acord d’aprovació del Reglament del cos del servei de guàrdia municipal de l’Ajuntament de La Cellera de Ter.
  8. Assumptes urgents.
  9. Informacions d’alcaldia
  10. Precs i preguntes