Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 26 de maig
25 de Maig de 2022
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari 26 de maig
25 de Maig de 2022

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 26 de maig del 2022  a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació.

ORDRE DEL DIA:

 1.- Aprovació de l’acta anterior
2.- Donar compte dels decrets (del núm. 234 al núm. 342)
3.- Decrets a ratificar
3.1.- Ratificar decret 2022DECR000280 – Nomenament accidental secretària registre civil
4.- Donar compte de la tramesa al Minhap corresponent al primer trimestre de 2022 (X2022000296)
5.- Proposta d’acord per aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022 del vigent Pressupost Municipal en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari (X2022000491)
6.- Proposta d’acord d’aprovació del Pla d’usos recreatius de l’embassament del Pasteral (X2022000366)
7.- Proposta d’acord d’adjudicació del contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi de La Cellera de Ter (X2021000588)
8.- Proposta d’acord sobre l’obertura de la convocatòria de subvencions per a participar en casals d’estiu (X2022000517)
9.- Moció de suport als jutges de pau (X2022000556)
10.- Moció del Consell Local per la República de La Cellera de Ter – El Pasteral que condemna l’espionatge polític (X2022000557)
11.- Assumptes urgents
12.- Informacions d’alcaldia
13.- Precs i preguntes”