Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari
27 de Maig de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari
27 de Maig de 2020

Ple Ordinari celebrat telematicament el dia 28 de Maig de 2020.

Ple Ordinari celebrat el dijous dia 28 de maig de 2020 que a causa de les circumstàncies es va realitzar novament de forma telemàtica per Localred. El Ple es va poder veure en directe mitjançant el canal de youtube de l’Ajuntament.

En el darrer Ple, el primer de la història del nostre municipi retransmès per internet, va tenir una bona audiència, unes 150 persones el varen poder seguir en algun dels seus moments en directe i posteriorment, s’ha anat reproduint per la nostra web o canal de youtube fins a sumar més de dues-centes visualitzacions, una bona acollida que esperem que es mantingui en aquest segon Ple telemàtic.

A continuació us detallem l’ordre del dia:

 1. Aprovació actes del Ple ordinari de 30 de gener de 2020 i del Ple extraordinari de 29 d’abril de 2020
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia del número 48 al número 331
 3. Donar compte de l’informe anual de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019 (X2020000132)
 4. Convalidar el decret d’alcaldia de 25 de maig pel que s’aprova la modificació de crèdit extraordinari de mesures urgents per l’impacte social i econòmic ocasionada pel Covid 19 (X2020000393)
 5.  Proposta d’acord modificació ordenança reguladora de la tinença d’animals (X2020000377)
 6. Proposta d’acord per aprovar el Pla Local de Joventut 2020 – 2023
 7. Proposta d’acord per aprovar l’addenda al conveni de delegació de competències de tractament de residus municipals entre l’Ajuntament de la Cellera de Ter i el Consell Comarcal de la Selva (X2020000354)
 8. Proposta d’acord per aprovar el conveni de de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de la Cellera de Ter pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP Juncadella i menjador escolar municipal (X2020000374)
 9. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit (X2020000375)
 10. Proposta per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (X2020000399)
 11. Assumptes urgents
 12. Precs i preguntesper internet