Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Un municipi lliure de plàstic
05 d'octubre de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Un municipi lliure de plàstic
05 d'Octubre de 2020

Proposta d’acord per l’aprovació de la moció per un municipi lliure de plàstic d’un sol ús

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Algunes parts del món pateixen un excés de residus de plàstic. Cada any al menys 8 milions de tones de plàstics són abocades als oceans d’arreu del món, i es calcula que al fons del mar Mediterrani hi ha uns 250.000 milions de petites partícules de plàstic i500 tones addicionals de residus de plàstic flotant a la superfície.

Atès que l’Estat espanyol és el segon país que més plàstics llença al mar Mediterrani i que, segons xifres del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, es consumeixen prop de 7.000 milions de bosses de plàstic a l’any i només se’n reciclen un 10%.

Atès que cada envàs, got, cobert o bossa de plàstic té un ús mitjà de 12 minuts, però triga entre 100 i 500 anys a descompondre’s.

Atès que segons dades del CEPA (Center for European Policy Analysis) es fa un ús del plàstic abusiu, injustificat i perjudicial pel medi ambient. Donat que el plàstic no reutilitzable representa una amenaça pel medi ambient i la salut de les persones i éssers vius que habiten el planeta.

Atès que el 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Atès que les Nacions Unides han instat els governs, les indústries, les comunitats i les persones a reduir la producció i l’ús excessiu de plàstics d’un sol ús.
Atès que el Govern de la Generalitat va acordar el 2017 elaborar un Pla Nacional d’Objectius de Desenvolupament Sostenible, per assegurar la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

Les administracions han de prendre consciència i revisar la petjada ecològica de les seves accions i prendre mesures per tal de pal·liar i revertir l’impacte directe que els hàbits de consum humà estan exercint en el planeta, com per exemple:

  • Deixant de fer servir ampolles de begudes, coberts, gots, plats, càpsules d’alumini i coberts de plàstic d’un sol ús o substituint-los per altres fabricats
    amb materials com cartró, vidre, fusta o altres matèries primeres sostenibles o reutilitzables.
  • Revisant i introduint clàusules de sostenibilitat als serveis que es contracten.
  • Instal·lant més fonts en l’espai públic per a reduir considerablement els residus d’ampolles de plàstic.

Atès que els Ajuntaments, com administracions més properes a la ciutadania i com a representació democràtica dels habitants de cada municipi, han d’assumir un paper actiu en la lluita per la reducció dels envasos de plàstics d’un sol ús, sobretot en l’àmbit públic.

Atès les administracions públiques poden tenir un paper cabdal a l’hora de reorientar la política de consum i la reducció de residus, contribuint a invertir-ne el creixement promovent un consum responsable implementant plans i accions per a fer conscient a la població i als agents econòmics.

Atès que molts dels esdeveniments públics que se celebren al municipi de la Cellera de Ter com fires, concerts, festes majors, etc. generen molts quilos de deixalla que no sempre són separats adequadament a través d’una recollida selectiva eficient.

És per aquest motiu CELLERA ACCIÓ MUNICIPAL, conscients d’aquesta problemàtica i de la necessitat d’impulsar i aplicar polítiques ambientals de prevenció de generació de residus, proposen al Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter els següents ACORDS:

PRIMER.– Declarar com a objectiu que el municipi de la Cellera de Ter esdevingui un “municipi lliure de plàstics”.

SEGON.- Quantificar el volum de tones de plàstic que es generen en un any al municipi de la Cellera de Ter per tal de calcular-ne la petjada ecològica i actuar en conseqüència.

TERCER.– Substituir tots els envasos, plats, ampolles, gots, coberts, bosses de plàstic i càpsules d’alumini d’un sol ús per altres fabricats amb matèries primeres sostenibles com el cartró reciclat, paper, vidre, fibres compostables o capsules reutilitzables, en tots aquells edificis i dependències públiques dels quals en sigui titular o sigui responsable dels serveis que s’hi presten.

QUART.- Impulsar, des de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, l’actualització del Pla Local de Prevenció de Residus, amb la participació d’un grup de treball per planificar totes les aportacions i propostes presentades.

CINQUÈ.– Reclamar un Pla de prevenció de residus específic a tots els organitzadors d’esdeveniments, fires, festes i concerts del municipi de la Cellera de Ter que rebin finançament públic i/o col·laboració municipal, amb l’objectiu de suprimir els plàstics d’un sol ús, fomentar els materials sostenibles i reutilitzables i assegurar la correcta recollida selectiva de la resta de residus.

SISÈ.– Dissenyar, editar i distribuir entre la ciutadania, escoles, comerços i entitats una ‘Guia per la reducció de residus’.

SETÈ.- No finançar l’ús de productes i envasos no sostenibles.

Descarrega't la proposta