Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Model de conducta alts càrrecs
3 de desembre de 2021
LA CELLERA INFORMACIÓ
Model de conducta alts càrrecs
3 de desembre 2021

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències
d’incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Codi de conducta per alts càrrecs de l’Ajuntament de la Cellera de Ter es va aprovar en el Ple Ordinari del dia 2 de desembre de 2021. podeu veure el moment de l’explicació i aprovació en el vídeo que trobareu en aquesta mateixa pàgina. El vídeo comença en aquest punt.

Codi de Conducta

Certificat del Ple de l’aprovació del Codi de Conducta

Moment del Ple Ordinari en el qual s’explica i s’aprova el codi de conducta.