Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Ple Ordinari - 25 de març
24 de març de 2021

Es convoca el Ple de l’Ajuntament de la Cellera de Ter en Sessió Ordinària pel dia 25 de març de 2021 a les 18:00 per tractar els assumptes que us detallem a continuació. Aquest Ple es farà novament a la Sala de Plens de l’Ajuntament, però serà tancat al públic a causa de les restriccions dictades pel Govern per la contenció de la COVID-19, però es podrà seguir pel canal de Youtube del consistori.

 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 28 de gener de 2021.
 2. Donar compte de decrets del núm. 37 al 129 (X2021000249)
 3. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2020 (X2021000073)
  3.1.- Donar compte de la tramesa al Minhap del quart trimestre de 2020 (X2021000059)
 4. Donar compte del Pla Pressupostari 2021-2024 (X2021000235)
 5. Decrets a ratificar
  5.1.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 79 de 26 de febrer de sol·licitud del Pla de Serveis d’Assistència per la Transició Energètica i per l’Acció Climàtica
  (X2021000132)
 6. Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de
  l’Ajuntament de la Cellera de Ter, article 15 RCIL (X2021000257)
 7. Dació de compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de la Cellera,
  article 37 RCIL (X2021000266)
 8. Proposta d’acord d’aprovació de l’ordenança reguladora sobre el consum d’alcohol a la via pública (X2021000065)
 9.  Proposta d’addenda al conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de la Cellera de Ter i el Consell Comarcal de la Selva per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats (X2020001009)
 10. Proposta per aprovar el conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de la Cellera de Ter (X2021000020)
 11. Proposta d’addenda al conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de la Cellera de Ter per a la delegació de la competència de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits (X2021000136)
 12. Proposta d’acord de supressió de la Junta de Govern Local (X2021000252)
 13. Proposta d’acord d’avocació de competències del Ple a la Junta de Govern (X2021000259)
 14. Proposta d’acord de modificació de les retribucions dels càrrecs electes (X2021000260)
 15. Proposta d’acord de modificació de la periodicitat de les sessions del Consell de Govern Municipal (X2021000261)
 16. Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) (X2021000225)
 17. Proposta per aprovar l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal núm. 3/2021 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari (X2021000061)
 18. Proposta d’acord adhesió al manifest 03 existeix (X2021000246)
 19. Proposta d’acord d’adhesió a l’Aliança Educació 360 (X2021000248)
 20. Proposta d’acord d’adhesió al Protocol d’abordatge de les violències sexuals i lgtbifòbiques als espais d’oci de la Selva (X2021000274)
 21. Assumptes urgents
 22. Informacions d’alcaldi
 23. Precs i preguntes