Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions rebudes
Ajuntament de la Cellera de Ter
LA CELLERA INFORMACIÓ
Subvencions rebudes
Ajuntament de la Cellera de Ter

Llistat de subvencions rebudes per aquest Ens.

2023

L’Ajuntament de la Cellera de Ter ha adquirit llibres, per import de 1.500,00€, per a la biblioteca Colldegria, amb la Subvenció per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE (CLT097). En compliment de l’objectiu CID 358 establert a l’Annex de la Proposta Decisió d’Execució del Consell, relativa a l’aprovació de l’avaluació del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España

 

 

 

La Diputació de Girona ha concedit, dins la convocatòria de subvencions del Pla a l’Acció 2020-2021, Línia 6 amb el projecte “Comunitat energètica al municipi de la Cellera de Ter” (expedient 2021/7279), un import de 36.000,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la convocatòria d’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a Biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya, va concedir una subvenció per l’adquisició de fons a la Biblioteca Colldegria d’import 3.000,00€.

Amb el suport del Departament de Cultura

 

 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la línia d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, va concedir una subvenció pel Projecte d’intervenció arqueològica en el complex arqueològic de la Cova del Pasteral (2022) i d’import 11.756,00€.

Amb el suport de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

La Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Administració Local) dins la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrreccs electes local per a l’exercici 2020, ha concedit un import de 17.505,72€.

Amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya

 

2022

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (convocatòria 2022) ha concedit tres subvencions pel projecte “Reforma dels pisos de Can Serra” amb els imports següents:

  • Reforma de la planta baixa 14.062,50€ (expedient 2328/2022)
  • Reforma de la primera planta 13.612,50€ (expedient 2348/2022)
  • Reforma de la segona planta 14.292,00€ (expedient 2354/2022)

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge (convocatòria 2022) ha concedit una subvenció pel projecte “Acompanyament per la creació i promoció  de la cooperativa d’habitatges als pisos de Can Serra – 2a fase” amb un import de 10.000,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va concedir a l’Ajuntament de la Cellera de Ter una subvenció pel projecte “Recuperació, millora i conservació de les característiques naturals pròpies de l’espai fluvial del municipi de la Cellera de Ter”, expedient TES/188/21/000212, amb un import de 14.486,55€.

En el projecte es va plantejar l’assoliment d’un objectiu general, dividit en tres objectius específics. Aquest primer, consistia en la millora de la qualitat ecològica dels hàbitats associats al curs d’aigua, la conservació d’espècies amenaçades i la recuperació i regulació d’elements prioritaris de patrimoni natural reconeguts en PEIN i Xarxa Natura 2000.
Dins d’aquest gran bloc, es van plantejar quatre objectius específics, (i) la recuperació i neteja del bosc de ribera, (ii) potenciar la presència de fauna amenaçada, (iii) la regulació de l’ús públic, i (iiii) la divulgació dels valors naturals de l’espai.

Ampliació de la informació:

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de promoció i Desenvolupament Econòmic Local anualitat 2022, ha concedit una subvenció pel projecte “Comprar a la Cellera de Ter té premi” amb un import de 2.000,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments durant l’any 2022, ha concedit una subvenció per l’edició del llibre “Una xarxa d’aigua: el Ter, la riera, els torrents i el rec Gros a la Cellera – volum 1” amb un import de 2.914,90€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions per a la realització del Cicle de Concerts de Música de cobla temporada 2021-202 ha concedit una subvenció per “L’actuació de l’Oquestra Internacional Maravella” amb un import de 3.000,00€.

 

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal any 2022, ha concedit una subvenció per la realització de la Fira de Luthiers amb un import de 1.625,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, ha concedit una subvenció per la “Reforma dels vestidors del camp de futbol (equip visitant)” amb un import de 5.781,25€

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, ha concedit una subvenció per l’organització de la “Xa Cursa de muntanya Puigdefrou Exhaust“” amb un import de 1.560,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2022, ha concedit una subvenció per “Despeses corrents: recollida de residus” amb un import de 35.667,35€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2022, ha concedit una subvenció per “Despeses Culturals” amb un import de 9.823,65€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2022, ha concedit una subvenció per “Actuacions en camins” amb un import de 1.000,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2022, ha concedit una subvenció per “Noves Tecnologies” amb un import de 1.976,76€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2022, ha concedit una subvenció per “Noves Tecnologies” amb un import de 1.976,76€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions de polítiques de foment de la participació ciutadana convocatòria 2022, ha concedit una subvenció pel projecte “Pressupostos participatius” amb un import de 2.310,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions per actuacions de conservació de patrimoni natural, ha concedit una subvenció pel projecte “Millora de la qualitat ecològica de l’entorn de les Ribes del Ter al municipi de la Cellera de Ter” amb un import de 7.685,70€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius, ha concedit una subvenció pel ”Projecte: educació 360” amb un import de 590,40€.

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

La Diputació de Girona, amb la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius, ha concedit una subvenció pel “Projecte Castanyer” amb un import de 2.167,96€.

 

 

Logo de la Diputació de Girona

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la línia de subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat (CLT092), va concedir una subvenció pel Projecte “Immersió a l’ecosistema musical i Rockin” i d’import 1.949,33€.

Amb el suport del Departament  de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural, dins la línia de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022, va concedir una subvenció pel Projecte “Instal·lació fotovoltaica destinada a la recàrrega de vehicles elèctrics municipals” i d’import 22.405,02€.

Amb el suport del Departament  d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural (posar logo que adjunto).

 

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció, Fons de Cooperació any 2021, d’import 55.667,35€ per les següents actuacions:

  • Instal·lació enllumenat públic amb plaques fotovoltaiques a diferents disseminats i via verda
  • Biblioteca: ampliar l’espai, adquisició de mobiliari i cortinatge
  • Adequació de la Plaça dels Gegants

Amb el suport de la Diputació de Girona

 

L’Ajuntament de la Cellera de Ter ha sigut beneficiari d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d’usos recreatius d’embassaments situats en lleres públiques del Districte de la conca fluvial de Catalunya amb un import de 8.100,00€.

Amb el suport de l’Àgencia Catalana de l’Aigua

 

Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de la Celler de Ter, una subvenció dins la campanya “Subvencions adreçades a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC) per als anys 21-22” per les despeses corrents al consultori local de la Cellera de Ter (gasoil), expedient 2021/1653 i d’import 3.742,64€.

 

Amb el suport del Dipsalut

 

2021

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de la línia “Projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2021” amb el projecte d’actuació arxivística de l’Ajuntament de la Cellera de Ter durant el 2021 amb un import de 889,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per l’estudi d’implementació i viabilitat d’una cooperativa d’habitatges a la Cellera de Ter. L’import atorgat és de 10.000,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per “Inversions en habitatges destinats a polítiques socials – anualitat 2021” per les obres de reforma dels 3 habitatges situats al C. d’Avall, 4 de la Cellera de Ter. Els imports atorgats estan distribuïts de la següent manera:

Habitatge 1 – C. d’Avall, 4 planta baixa 13.957,30€

Habitatge 2 – C. d’Avall, 4 planta primera 13.944,56€

Habitatge 3 – C. C’Avall, 4 planta segona 14.084,95€

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de la línia “Fons de Cooperació econòmica – anualitat 2020” per la inversió: reurbanització del C/ Mn. Joaquim Ausellé i d’import 55.667,35€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la línia d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, va concedir una subvenció pel Projecte d’intervenció arqueològica en el complex arqueològic de la Cova del Pasteral (2021-01) i d’import 9.275,75€.

Amb el suport del Departament de Cultura

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la línia de subvencions per a Promoció d’activitats literàries, va concedir una subvenció per l’organització de la Ruta literària de tardor a la Cellera de Ter i d’import 1.244,00€.

Amb el suport del Departament de Cultura

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, any 2021, va concedir una subvenció per la publicació del llibre “La Cellera: 200 anys d’independència municipal” i d’import 3.000,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la línia de subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional 2021, va concedir una subvenció per l’organització de la III Trobada de Luthiers de la Cellera de Ter i d’import 1.663,00 €€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la segona convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a Biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya, va concedir una subvenció per l’adquisició de fons a la Biblioteca Colldegria d’import 765,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya per organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2021, va concedir una subvenció per la Fira Rabec i Luthiers d’import 2.100,00€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins el programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, convocatòria 2021, va concedir una subvenció per l’acord de custòdia amb propietari privat per a la compra dels drets de tala per 15 anys en una finca de 0.609ha de pi i alzina i d’import 1.367,25€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya per a instal·lació de calderes i xares de calor de biomassa municipal va concedir una subvenció per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP Juncadella i al menjador escolar i d’import 50.764,79€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya de Fons de Cooperació Local, convocatòria 2021, va concedir una subvenció per despeses culturals  d’import 9.823,65€

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, convocatòria 2021, va concedir una subvenció per la reforma dels vestidors del Camp de Futbol d’import 6.077,59€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya “Del pla a l’acció” Línia 6 convocatòria 2020-2021 va concedir una subvenció pel projecte “Smart energy communities” d’import 40.000€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la campanya de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, va concedir una subvenció pel “Projecte Castanyer” d’import 1.300,86€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

 

Dipsalut, dins la convocatòria de subvencions pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut SAT, va concedir una subvenció d’import 20.000,00€ per dur a terme l’eliminació del sostre de fibrociment de la fàbrica sense generar partícules d’amiant a l’aire, mitjançant una empresa autoritzada.

Amb el suport de Dipsalut

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials convocatòria any 2021, va concedir una subvenció per l’adquisició de 3 habitatges situats al C. d’Avall, pb – 1r i 2n pis i d’import 81.000,00€ (27.000,00€ per habitatge).

 

 

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana, va concedir una subvenció pel projecte de disseny i dinamització dels pressupostos participatius de la Cellera de Ter, d’import 2.300,00€ (anualitat 2020 de 1.350,00€ i anualitat 2021 de 450,00€).

 

Amb el suport de la Diputació de Girona.

Dipsalut, dins la convocatòria de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10) per a l’any 2021, va concedir una subvenció d’import 3.916,50€ per dur a terme el control d’insectes, vespa asiàtica, rosegadors i coloms.

Amb el suport de Dipsalut

Dipsalut, dins la convocatòria per inversions en equipaments pels centres d’acció social (ASIA, ASIO) per a l’any 2021, va concedir una subvenció d’import 2.697,37€ per l’adequació de l’espai d’atenció als serveis socials.

Amb el suport de Dipsalut

La Diputació de Girona, dins la convocatòria creació de públics per a la cultura any 2021, va concedir una subvenció d’import 2.750,96€ pel “Festival A Tocar”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021, va concedir una subvenció per “noves tecnologies” d’import 1.376,76€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021, va concedir una subvenció d’import 1.000,00€ per “actuacions en camins”.

 

Amb el suport de la Diputació de Girona.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a Biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya, va concedir una subvenció per l’adquisició de fons a la Biblioteca Colldegria d’import 1.500,00€.

Amb el suport del Departament de Cultura

 

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana 2020 va concedir una subvenció d’import 1.800,00€ pel “Projecte de disseny i dinamització dels pressupostos participatius de la Cellera de Ter”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines i en concret pel Subprograma A1 (suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius convocatòria 2021) va concedir una subvenció d’import 2.442,38€ per les despeses de manteniment del poliesportiu i camp de futbol municipals.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria del Pla de Monuments 2020 i en concret amb l’ajut per a la restauració d’immobles de valor patrimonial, va concedir una subvenció d’import 10.000€ per dur a terme la reobertura d’entrada a la cova neolítica del Pasteral.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a polítiques d’habitatge any 2020, va concedir una subvenció d’import 6.860,70€ per dur a terme un estudi d’habitatge buit a la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines any 2020, va concedir una subvenció d’import 2.273,06€ per dur a terme el projecte d’actuació arxivística a l’Ajuntament de la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

2020

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions municipals motivades pel temporal Glòria, va concedir una subvenció d’import 21.865,49€ per dur a terme 12 actuacions: arranjament d’un mur de contenció, neteja i arranjament dels Torrents de Rauriques i Can Puig, neteja de carrers de trams urbans, neteja de la Ctra. de la Font Picant, neteja de camins principals, neteja de la zona verda al costat de la Ctra. C63, arranjament de camins del veïnat de Platandís, camí de Cal Sant i la Piconera, C/ Dr. Codina i  arranjament de mur de la Font Picant.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 2 .400€ per l’organització de tallers d’administració electrònica per a emprenedors/es, comerços, professionals i ciutadania a través d’unes actuacions per ajuntaments adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis derivades de l’impacte de la COVID-19.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, dins del programa d’inversions en adquisició d’habitatge social, ha concedit una subvenció d’import 81.000€ per l’adquisició de 3 habitatges socials al C. d’Avall, 4.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 5 .000€ dins del programa A3 de suport a actuacions de condicionaments i en concret per dur a terme la substitució de 4 portes correderes d’emergència al pavelló Bellavista de la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 28.000€ dins del programa A4 de suport a la renovació del paviment esportiu per dur a terme la reparació del parquet del pavelló municipal Bellavista de la Cellera de Ter.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 1.777,33€ pel projecte “Comprar a la Cellera de Ter té premi”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.


La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 2.005,64€ per la publicació del llibre “Fer i pensar: l’ensenyament a la Cellera de Ter i el Pasteral durant la República i la dictadura”.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de la línia de Fons de Cooperació econòmica anualitat 2019 (inversions) i d’import 55.667,35€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció dins de la línia 4 de suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius i en concret “Reparació del parquet del pavelló municipal Bellavista de la Cellera de Ter” i d’import 28.000€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció dins la línia 5 de suport als ajuntaments de la demarcació de Girona de suport als esportistes individuals i d’import 255,95€.

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria (dotze actuacions: mur de contenció, neteja i arranjament dels torrents de Rauriques i can Puig, neteja carrers de la trama urbana, neteja ctra de la Font Picant, neteja de camins principals, zona verda al costat de la ctra C-63, arranjament camins veïnat de Plantadís, camí cal Sant i la Piconera, C/ Dr Codina, i mur Font Picant) i d’import 21.865,49€

Amb el suport de la Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, a través de la línea 1 de suport als Ajuntament per a la gestió forestal sostenible, ha concedit una subvenció d’import 1.168,86€ per la redacción del Pla Simple de Gestió Forestal de la muntanya de Canet (23,08ha).

Amb el suport de la Diputació de Girona.