Ajuntament de la Cellera de Ter – Av. Montserrat 20 – 17165 La Cellera de ter

Ajuntament de la Cellera de Ter – 972 421902

LA CELLERA INFORMACIÓ
Anunci: Subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària
08 de Juny de 2020
LA CELLERA INFORMACIÓ
Anunci: Subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària
08 de juny 2020

Anunci

Anunci d’aprovació inicial de les bases reguladores que han de regir en la concessió de les subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

El Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària de data 28 de maig de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores que han de regir en la concessió de les subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid- 19, el text de les quals es transcriu íntegrament en la present Annex.

De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/ 1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals les bases es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic (E-tauler) de la corporació i, per referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La data d’inici del còmput serà l’endemà de la última publicació, en aplicació de l’article 30.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Arxiu (Pdf)